Historia Oddziału

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników na terenie Ziemi Lubuskiej to rok 1950, powołano wtedy ekspozyturę Oddziału Poznańskiego w Zielonej Górze. W miarę rozwoju przemysłu i uruchamiania zakładów przemysłowych, zaczęły powstawać Koła Zakładowe, obejmując swoim zasięgiem całe ówczesne województwo zielonogórskie.

W 1958r. zostaje utworzone Koło Zakładowe w Gorzowie przy Zakładach Mechanicznych „Gorzów”. W następnych latach powstały Koła Zakładowe przy zakładach: Gorzowska Drukarnia Akcydensowa, ZREMB Gorzów, Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD w Gorzowie, Zakłady „TRANSREMO” w Międzychodzie, Zakłady Sprzętu „PROKOM” w Międzychodzie i Zakładach Mechanicznych w Sulęcinie. Koła te stanowiły bazę dla zorganizowanej działalności w naszym regionie.

Początkiem ścisłego współdziałania Kół było powołanie w 1974r. Komisji Koordynacyjnej Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, działającej w ramach Oddziału Zielonogórskiego NOT. Reprezentantami naszego stowarzyszenia w „Komisji” byli Kol. Kol. Józef Król i Michał Machnikowski.

Po reformie administracyjnej  w 1975r. powstały warunki do utworzenia Oddziału Wojewódzkiego w Gorzowie. Odpowiedzialnym za zorganizowanie Oddziału ramienia Zarządu Głównego SIMP był Kol. Jerzy Dembowski z Oddziału Poznańskiego, który po przeprowadzeniu rozmów z działaczami w Gorzowie, upoważnił kol. Józefa Króla do zorganizowania Komisji Organizacyjnej Oddziału i zwołania pierwszego zebrania przedstawicieli Kół Zakładowych. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 19 grudnia 1975r. Przedstawiciele 10 Kół Zakładowych, powołali Komisję Organizacyjną pod przewodnictwem Kol. Władysława Mazurka. Sekretarzem komisji został Kol. Józef Król. Głównym zadaniem komisji było doprowadzenie do wzrostu ilości członków, aby zgodnie z wymogami statutu można było powołać Oddział.

Zarząd Główny SIMP uchwałą z dnia 1 maja 1976r powołał Oddział Wojewódzki w Gorzowie. I Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału odbyło się 20 czerwca 1976r., na którym wybrano zarząd i uchwalono kierunki działania na kadencję 1976-1979 . Przewodniczącym Zarządu Oddziału został Kol. Władysław Mazurek Dyr. Techniczny Zakładów „ZREMB” Gorzów.

Ważnym wydarzeniem było utworzenie w kwietniu 1982r. giełdy części zamiennych, która stała się zalążkiem ośrodka ZORPOT w Gorzowie. Na bazie Terenowego Stanowiska Pracy Ośrodka SIMP-ZORPOT w Szczecinie, w styczniu 1985r powołano samodzielny ośrodek w Gorzowie. Pierwszym dyrektorem ośrodka SIMP-ZORPOT został kol. Czesław Tokarz. W maju 1989r. utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Usług Technicznych „MEZAR” Sp. z o.o. Obecnie firma franszyzingowa SIMP, kierowana przez kol. Jana Siutę.

Wśród istotniejszych wydarzeń w historii Oddziału należy wymienić nawiązanie współpracę z Niemieckim Stowarzyszeniem Inżynierów VDI w Okręgu Berlin Brandenburgia, zawierając umowę o współpracy w dniu
13 maja 2000r. Współpraca z VDI daje nam możliwości korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia kolegów z niemieckiej organizacji inżynierskiej oraz wzajemne poznanie kultury i obyczajów podczas kolejnych spotkań członków Zarządu Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. oraz Zarządu okręgu Berlin-Brandenburgia. Szczególne miejsce w tej współpracy, zajmuje organizacja dnia niemieckiego podczas cykliczne organizowanej konferencji naukowo-technicznej nt. „Laboratoria badawcze, systemy jakości w procesie integracji europejskiej” przez kolegów z VDI.

W ostatnich latach przedstawiciele Oddziału biorą aktywny udział w realizacji projektu „Jakość bez granic” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu polsko-niemieckiego pogranicza przy nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy gospodarczej. W ramach projektu kluczową rolę odgrywają zagadnienia i problemy związane z jakością i zarządzaniem jakością.

Z naszej inicjatywy zostały uruchomione studia podyplomowe pt. „Systemy Zarządzania Jakością” na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. pod patronatem SIMP, obecnie IX edycja.

Rzeczoznawcy SIMP wykorzystując wiedzę i doświadczenie wykonali setki ciekawych i trudnych ekspertyz, projektów i opracowań technicznych, które wzbogaciły postęp techniczny i pomogły zakładom w ich restrukturyzacji.

 W tym miejscu należy wspomnieć i wymienić imprezy integracyjne jak „Bale Mechanika”, zabawy „Andrzejkowe” wyjazdy techniczne i turystyczne, których zorganizowaliśmy bardzo wiele. Szczególnie należy wymienić organizowane przez członków Koła nr 2 (Zakłady Mechaniczne „Gorzów”) tradycyjną doroczną wycieczkę w góry oraz grudniowe spotkanie koleżeńskie.

W ciągu 35 lat działalności SIMP wielu kolegów poprzez swą społeczną, bezinteresowną pracę, przyczynili się do pozycji naszego Stowarzyszenia w regionie.