INTERREG

Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu

Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce
Celem tego obustronnego projektu jest stworzenie sieci kompetencji z podmiotami po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. W szczególności należy zwrócić się do grup docelowych studentów, kadry naukowej i pracowników. Jako przedstawiciele ośrodków akademickich i gospodarki regionalnej mają oni towarzyszyć i kształtować transfer wiedzy i technologii w zakresie zorientowanego na zastosowanie budownictwa lekkiego z uczelni do regionalnych przedsiębiorstw. Celem jest nie tylko pokonanie granic geograficznych, ale także przełamanie barier językowych i mentalnych, a tym samym zapewnienie kontynuacji kontaktów po zakończeniu projektu. Przyspieszony i trwały rozwój kompetencji w zakresie kluczowej technologii budownictwa lekkiego stanowi szansę dla nadchodzących zmian strukturalnych i dla regionu.

Kick-off meetingKonferencja inauguracyjna


Logo projektu INTERREG „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu” ze wzmianką o partnerach projektu BTU, SIMP i UZ na obrzeżu.

W czwartek 26.11.2020 BTU Cottbus-Senftenberg (BTU C-S) jako partner wiodący zaprosił na imprezę inauguracyjną projektu INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „Overcoming borders with key technologies – Sustainable development of a cross-border competence network for knowledge and technology transfer in the field of application-oriented lightweight construction”. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Zielonogórski (UZ), który jest partnerem projektu, a także Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Jednak z powodu Corony impreza nie mogła odbyć się na miejscu, jak planowano, lecz musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznej (IIM) oraz prof. Sławomir Kłos – pełnomocnik rektora ds. przedsiębiorczości akademickiej. Gorzowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zaangażowany w realizację projektu reprezentował pan Włodzimierz Fleischer. BTU C-S reprezentował kierownik projektu prof. Holger Seidlitz z Katedry Konstrukcji Lekkich na bazie Polimerów (PbL). Podczas dwugodzinnej konferencji ponad 30 uczestników zostało poinformowanych o szczegółach projektu, a zaangażowani w projekt partnerzy zostali przedstawieni bardziej szczegółowo. Szczegóły projektu obejmowały program finansowania INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 Unii Europejskiej, za pomocą którego projekt może być realizowany, jak również cele i działania projektu. Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie zostało zapewnione przez partnerów projektu. Podsumowując, wszyscy partnerzy projektu potwierdzili, że mają nadzieję, iż wkrótce będzie możliwe ponowne osobiste spotkanie i w ten sposób podtrzymanie wymiany międzykulturowej również vis-à-vis.

Przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) celem jest nie tylko zbudowanie dwustronnej sieci kompetencji i tym samym wzmocnienie wymiany pomiędzy regionalnymi podmiotami ze świata biznesu i nauki, ale także dążenie do zwiększenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju po obu stronach granicy, aby wzmocnić kompetencje innowacyjne regionu i tym samym dać impuls lokalnej gospodarce i rynkowi pracy. Przewidziany w planowanych wydarzeniach osobisty kontakt między uczestnikami, uzupełniony o elementy kulturowe i językowe poszczególnych wydarzeń, ma przyczynić się do zmniejszenia obaw przed kontaktem ponad granicami i przełamać bariery językowe. Wśród uczestników powinni znaleźć się zarówno studenci i pracownicy naukowi, jak i pracownicy lokalnych firm.

W celu realizacji projektu we wrześniu tego roku podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) a BTU Cottbus-Senftenberg oraz umowy partnerskie pomiędzy uczestniczącymi partnerami projektu.

1. WarsztatyWprowadzenie do kompozytów włóknistych

Dwustronny projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu”, który został zatwierdzony w ramach programu INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, zaprosił uczestników na pierwsze warsztaty w dniach 4-5 marca. Ze względu na pandemię korony warsztaty nie mogły jednak odbyć się zgodnie z planem na miejscu w BTU Cottbus-Senftenberg, lecz musiały zostać przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Ze względu na wynikający z tego brak ograniczeń przestrzennych, w urozmaiconym programie mogło wziąć udział nawet więcej niż planowane 30 osób. Dzięki oprogramowaniu do wideokonferencji Zoom, które umożliwiło płynne włączenie do warsztatów tłumaczy symultanicznych, wydarzenie śledziło ponad 50 uczestników.

2. WarsztatyProdukcja przyrostowa na bazie tworzyw sztucznych lub proszków metali oraz symulacja produkowanych komponentów

W dniach 21-22 kwietnia odbyły się drugie warsztaty w ramach polsko-niemieckiego projektu, których gospodarzem był Uniwersytet Zielonogórski. W środę prof. Kłos powitał uczestników i zapoznał ich z autonomicznymi systemami monitorowania parametrów pracy. Następnie po raz pierwszy w ciągu tych dwóch dni poruszono temat skanowania 3D. Jego wykład praktyczny dotyczył przechwytywania elementów kompozytowych w celu wykrywania uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia nieodwracalnych uszkodzeń, komponenty te często mogą być jedynie zutylizowane i na tym skupiono się w następnym temacie, który dotyczył recyklingu włókien węglowych. Kolejne tematy krążyły wokół druku 3D. Przed obiadem tematem był druk 3D z materiałów metalicznych, natomiast po obiedzie skupiono się na produkcji addytywnej z tworzyw sztucznych. Wkład kulturalny i tym samym zakończenie pierwszego dnia warsztatów zapewniła Filharmonia Zielonogórska, niestety tylko w formie nagrania video z powodu pandemii. Zagrali koncert symfoniczny „Peer Gynt” Edvarda Griega.

Prof. Patalas-Maliszewska rozpoczęła drugi dzień od wprowadzenia do tematyki Przemysłu 4.0, w którym szczególnie odniosła się do potrzeb firm produkcyjnych w regionie przygranicznym. Kolejny wykład był kontynuowany w wymiarze transgranicznym. Mgr inż. Zdzisław Wałęga przedstawił różne projekty, które realizowali studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, m.in. z BTU Cottbus-Senftenberg, oraz jakie korzyści przyniosły lekkie konstrukcje. Oprócz samego tematu, jest to również przykład tego, co może osiągnąć dobra współpraca po obu stronach granicy. Największą część drugiego dnia warsztatów zajęła tematyka skanowania 3D i inżynierii odwrotnej. Filip Górski i Wiesław Kuczko pokazali na praktycznych przykładach, w jaki sposób obiekty istniejące w świecie rzeczywistym mogą być wykorzystywane do tworzenia modeli cyfrowych, które następnie mogą być odtwarzane za pomocą wytwarzania addytywnego. Tematy dotyczyły zarówno drobnych rzeczy, takich jak protezy, jak również cyfryzacji całej podstacji.

3. WarsztatyWpływ właściwości materiału anizotropowego na kompozyty włókniste i elementy drukowane

W dniach 26.05 – 27.05.2021 r. odbyły się trzecie warsztaty w ramach polsko-niemieckiego projektu, na które tym razem zaprosił BTU Cottbus – Senftenberg. Po krótkim powitaniu i wprowadzeniu, warsztaty rozpoczęły się od podstaw wytwarzania i właściwości polimerów matrycowych. Po krótkim zarysie historycznym przedstawiono procesy produkcyjne i wynikający z nich podział na tworzywa termoplastyczne, elastomery i termoutwardzalne. Przed południem omówiono bardziej szczegółowo pojedyncze rodzaje tworzyw sztucznych i ich właściwości. Po przerwie obiadowej, kolejny temat „prepregi” został przedstawiony na praktycznym przykładzie, który przybliżył temat z punktu widzenia producenta lub użytkownika. Po tym nastąpiło akademickie podejście do tematu. Wkład kulturalny stanowił zakończenie pierwszego dnia warsztatów. Pani Stock z serbołużyckiej informacji kulturalnej LODKA przedstawiła historię i rozwój mniejszości serbołużyckiej, która kiedyś była bardziej rozpowszechniona w regionie.

Drugi dzień trzeciego warsztatu rozpoczął się tematami dotyczącymi Bulk/Dough/Sheet Moulding oraz mas Special Compounds. Podobnie jak podczas poprzednich prezentacji, skupiono się na tym, w jaki sposób właściwości materiałów mogą być konkretnie modyfikowane poprzez określone etapy obróbki i w ten sposób optymalnie dostosowane do wytwarzanego elementu.

W dalszej kolejności poruszono tematykę projektowania komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji procesów formowania półfabrykatów włóknistych. Nie tylko wyjaśniono uczestnikom poszczególne kroki prowadzące do symulacji, ale także zobrazowano je na praktycznym przykładzie. Zaznaczono, że symulacja jest procesem iteracyjnym, w którym znalezienie optymalnego rozwiązania może wymagać kilkakrotnych przejść. To samo stwierdzenie padło również w praktycznym przykładzie, który nastąpił po przerwie obiadowej. Tutaj jednak uczestnikom przybliżono cały łańcuch procesu rozwoju komponentów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami ciągłymi, którego częścią jest symulacja. Również omówiono właściwości anizotropowe materiałów oraz w jaki sposób może to przynieść korzyści dla projektowanego elementu. Warsztaty zostały zakończone ćwiczeniem językowym, w którym powtórzono słownictwo z dwóch pierwszych edycji oraz wprowadzono pojęcia z bieżących warsztatów. W ciągu dwóch dni warsztatowych w wideokonferencji wzięło udział około 50 osób.

4. WarsztatyMetody oparte na konstrukcji z wykorzystaniem kompozytów włóknistych i materiałów dodatkowych

Czwarty warsztat z cyklu odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 r.
Tak jak poprzednio, warsztaty odbędą się również jako wydarzenie online.
Link do warsztatów

5. warsztatyCharakterystyka własności mechanicznych kompozytów

Po raz pierwszy wydarzenie organizowane było przez SIMP Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Warsztat koncentrował się na następujących zagadnieniach: badania mechaniczne tworzyw, analiza mikromechaniczna, badania niszczące, badania nieniszczące. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od scharakteryzowania właściwości mechanicznych kompozytów tworzywowych oraz ich mechanizmów zniszczenia. Następnie w ujęciu „od hydroforu do wodoru” zaprezentowano badania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych oraz przedstawiono wyniki badań mechanicznych kompozytów włóknistych. Uczestnicy gorzowskich warsztatów mogli się również zapoznać z metodami badawczymi oznaczania własności mechanicznych kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknami, z badaniami materiałów kompozytowych metodą prądów wirowych czy badaniami materiałowymi laminatów zużytych turbin wiatrowych starszej generacji.
W ramach warsztatu wykonano badania właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, ściskaniu oraz ścinaniu kompozytów włóknistych. Płyty próbne wykonano z materiałów PP i PA6, wzmocnionych włóknami z włókna szklanego GF i włókna węglowego CF, w różnej konfiguracji wzmocnienia.
Wyniki badań otrzymane na podstawie przeprowadzonych prób dla poszczególnych badanych kompozytów i próbek przedstawiono w prezentacjach: „Badania mechaniczne kompozytów włóknistych. Prezentacja wyników badań.” – dr inż. Agnieszka Szust, Szymon Duda Politechnika Wrocławska i „Przegląd metod badawczych oznaczania własności mechanicznych przy statycznym ścinaniu kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknami.” – Manoja Rao Yellur. BTU Cottbus – Senftenberg.
Przedstawione zostały także wybrane aspekty wytwarzania kompozytowej belki świateł stosowanej w naczepach pojazdów ciężarowych oraz kompleksowe badania porównawcze materiałów kompozytowych wzmocnionych różnymi rodzajami włókien. W jednym z wystąpień omówiono kompozyty jako materiały funkcjonalne współczesnej techniki, a następnie projekt Nowe kompozyty o metalicznej osnowie wzmocnione naturalnymi okrzemkami – MeCoDia. Gorzowskie warsztaty były też okazją do przybliżenia uczestnikom dwóch instytucji: Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Laboratorium Technologicznego Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Udostępnione przez prelegentów wykłady:


6. warsztaty

Szóste warsztaty odbyły się 25 – 26.03.2022 i były organizowane przez Uniwersytet Zielonogórski. Otworzyły one cykl tych wydarzeń w 2022 r. W dniach 24-25 marca Uniwersytet Zielonogórski po raz kolejny zaprosił uczestników do dyskusji na ciekawe tematy. Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji na temat korzyści płynących ze współpracy firm z uczelnią oraz tego, jak mogą one pomóc rozwiązywać problemy oraz zwiększać efektywność. Zostało to poparte kilkoma przykładami. Drugi punkt programu również dotyczył współpracy pomiędzy badaniami naukowymi a przemysłem. Rozwój folii chroniących wyświetlacze telefonów komórkowych oraz nawilżającego środka dezynfekującego posłużyły do zilustrowania współpracy z dwoma znaczącymi firmami. Wielokrotnie podkreślano również, jak ważna jest poufność w projektach badawczych w celu ochrony własności intelektualnej, po obu stronach. W trzeciej części uczestnicy zostali zapoznani z pięcioma etapami inżynierii odwrotnej. Przed kolejnym punktem dnia przeanalizowano bardziej szczegółowo sekwencję procesu projektowania konstrukcji mechanicznych na praktycznym przykładzie mobilnej rampy do skoków na potrzeby pokazów motocrossowych. Kolejny wykład wprowadził do zupełnie innego obszaru problemowego. W trakcie subtrakcyjnej obróbki przedmiotów trzeba czasem odprowadzić duże ilości ciepła. Jednym ze sposobów jest smarowanie minimalną ilością. Wykorzystuje się do tego oleje. Nie zawsze jednak mają one wymagane właściwości, dlatego podejmowane są próby wpływania na nie za pomocą nanocząstek. Można wykazać, że dzięki zastosowaniu nanocząstek można poprawić jakość obrabianej powierzchni, mniej zużywać narzędzie i zmniejszyć zużycie energii. Przed kulturalną częścią dnia uczestnicy zostali zapoznani z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego celem jest łączenie nauki z biznesem.

Drugi dzień rozpoczął się od pokazania projektu, który powstał w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0. W tym projekcie opracowano profile do okien autobusowych w konstrukcji lekkiej. Doprowadziło to do zmniejszenia masy o 25% i przyniosło ze sobą odporność na korozję. W kolejnej części poruszono również temat odporności na korozję, jednak tym razem w połączeniu ze stopem tytanu Ti6Al4V. Kolejne dwa punkty programu, a więc i zakończenie części technicznej tych warsztatów, dotyczyły manipulatorów mobilnych. Z jednej strony najpierw było o podstawach i wyzwaniach, które pojawiają się przy sterowaniu, gdy ramię robota jest umieszczone na ruchomej platformie. Po drugie, i na tym bazując, chodziło o koordynację kilku takich mobilnych manipulatorów w celu przetworzenia wspólnego zadania. Na koniec nastąpił kolejny punkt programu kulturalnego, po którym nastąpiło podsumowanie i perspektywa kolejnego wydarzenia kończącego te warsztaty.

W częściach kulturalnych dwóch dni uczestnicy mogli dowiedzieć się czegoś o życiu i twórczości księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Jego parki są do dziś popularnymi celami wycieczek po obu stronach Nysy, podobnie jak książęcy park Zatonie koło Zielonej Góry. Ponadto gospodarze mówili o celach wycieczkowych wartych zobaczenia w ich mieście, takie jak Palmiarnia, stare miasto i Kepler Science Center Planetarium Wenus.

Ulotka 6. warsztatu

7. warsztatyAnaliza struktury kompozytów anizotropowych i projektowanie kompozytów warstwowych i addytywnie produkowanych komponentów

Siódme warsztaty odbyły się 07 – 08.04.2022 i były organizowane przez Uniwersytet w Cottbus.
Dotyczyły one teamtyki związanej z analizą jak i projektowaniem kompozytów. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął wykład o wytycznych projektowania kompozytów ważnych dla konstrukcji lekkich. Następnie zapoznano uczestników z teorią dotyczącą analizy takich kompozytów. Po teoretycznym wstępnie drugie dnia przedstawiono uczestnikom praktykę. Po solidnym wprowadzeniu do analizy MES oraz przerwie na kawie zademonstrowano metody obliczania oraz optymalizacji konstrukcji wzmocnionych włóknami. Ponadto uczestnikom udostępniono skrypt do wykonywania takich obliczeń w języku Python, co umożliwiło zainteresowanym równoległe ćwiczenie takich obliczeń. Warsztaty były inspirującym połączeniem teorii z praktyką.

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89336456074?pwd=UzRxVlVEK3NXNklyKzB0WTVrYXdBQT09
Passcode:
251722

8. warsztatyTechniki połączeń i systemy wprowadzania sił

Ósme warsztaty pod tytułem „Techniki połączeń i systemy wprowadzania sił” odbyły się 8 i 6 czerwca i były organizowane przez Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z Oddziałem SIMP w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszego dnia przedstawiono uczestnikom różnorodną tematykę zwiazaną z metodami projektowania, badań czy też symulacji. Drugi dzień warsztatów został zorganizowany wspólnie z sesją techniczną XI Międzynarodowej Konferencją „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej” w Wildau a wydarzenie to było strumieniowanie dla zarejestrowanych uczestników warsztatów. Referenci zarówno z Polski jak i Niemiec przedstawili tematy związane z badaniami polimerowych kompozytów konstrukcyjnych: od analitycznych metod wyznaczania ich charakterystyk, badań połączeń klejonych, czy też wpływu niedoskonałości produkcyjnych na wytrzymałość łopat turbin wiatrowych aż po innowacyjne metody badań odporności na pękanie tworzyw czy też badań
struktur wytwarzanych addytywnie.

Ulotka 8. warsztatu

9. warsztatyTechnologie wytwarzania kompozytów termoplastycznych i termoutwardzalnych

Dziewiąte warsztaty odbędą się 12 – 13.10.2022 i będą organizowane przez Uniwersytet w Cottbus.