Projekt: „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”

W dniu 18 września 2020 r. roku w Cottbus odbyło się wspólne posiedzenie Rady Euroregionu Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr. Na zaproszenie Rady Euroregionu w posiedzeniu uczestniczyli członkowie zarządu gorzowskiego Oddziału SIMP: Włodzimierz Fleischer – prezes, Ryszard Bartz – wiceprezes oraz gościnnie Rolf Banisch – nasz partner po stronie niemieckiej.

Program posiedzenia obejmował istotne dla współpracy transgranicznej obszary współpracy na polsko – niemieckim pograniczu, tj.: przedstawiono i zatwierdzono Plan Działania i Rozwoju „Wizja 2030“, który określa kierunki działania w nowym okresie wsparcia UE w latach 2021-2027. Aktualną informację o nowym okresie wsparcia UE 2021-2027 przedstawił pan Martín Guillermo Ramírez (Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych). Ponadto, pani dr Carola Lau (Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Brandeburgii) omówiła aktualną koncepcję Przyszłości dla Brandenbursko-Polskiego Obszaru Powiązań i przewidywanych form uczestnictwa.

Po zakończeniu posiedzenia miała miejsce konferencja prasowa, podczas której nastąpiło oficjalne podpisanie umowy i porozumienia na dofinansowanie wspólnego projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska pod tytułem „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”.

Porozumienie partnerskie zostało podpisane przez Prof. Dr.-Ing. Holgera Seidlitza (BTU Cottbus-Senftenberg – partnera wiodącego projektu), dr hab. inż. Marcina Mrugalskigo (Uniwersytet Zielonogórski – partner projektu) i Włodzimierza Fleischera (SIMP Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – partner projektu), w obecności Prof. Dr. Gesine Grande – Prezydenta Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg oraz dr hab. inż. Sławomira Kłosa – Dziekana Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Główny cel projektu jest zgodny z warunkami określonymi w priorytecie IV obszaru interwencyjnego Programu Współpracy „transfer technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Cel ten realizowany jest z jednej strony poprzez dwustronną wymianę między instytucjami naukowymi (Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus – Senftenberg i Uniwersytet Zielonogórski) oraz polskie i niemieckie stowarzyszenia inżynierskie (SIMP i VDI). Praktyczny wymiar tych działań realizowany będzie przez uczestników warsztatów.

Grupą docelową projektu z jednej strony są członkowie dwóch uczestniczących instytucji badawczych, z drugiej strony, pracownicy, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze objętym po-mocą. Grupa członków uczelni obejmuje nie tylko studentów, ale także kadrę naukową.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowania właściwej technologii opartej na lekkich materiałach konstrukcyjnych.

Aby osiągnąć główny cel transferu wiedzy i technologii, zaplanowano realizację kilkunastu warsztatów, między uczelniami a przedsiębiorstwami. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności opracowywania technologii z zastosowaniem lekkich materiałów konstrukcyjnych. Jako przykład zostanie opracowana konstrukcja lekkiego ramienia robota. Projekt ten uwzględniać będzie proces powstawania od etapu koncepcji poprzez symulację aż do implementacji i testów materiałowych. W rezultacie po zakończeniu serii warsztatów powstanie gotowy wyrób w postaci lekkiego ramienia robota. Wartością dla uczestników będzie wiedza na temat praktycznego zastosowania lekkich materiałach konstrukcyjnych. Równolegle z częścią teoretyczną prowadzone będą zajęcia z języka polskiego i niemieckiego.

Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom rozwój nowych możliwości biznesowych, uatrakcyjnienie rynku pracy i rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej. Towarzysząc projektowi, uczestnicy powinni zapoznać się z inną kulturą i językiem, aby przełamywać bariery mentalne, społeczne i zawodowe.