Inauguracja 6. edycji Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia – Polska

6. edycja Programu Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska

Ledwo co w ubiegłym miesiącu zakończyliśmy cykl warsztatów „Przełamywanie granic przy pomocy technologii o kluczowym znaczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 (więcej informacji tutaj: https://gorzow.simp.pl/projekty-i-przedsiewziecia/interreg/), to już na początku Nowego Roku przedstawiciele naszego oddziału byli na inauguracji kolejnej edycji Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027. Wydarzenie odbyło się tydzień temu, w środę 11 stycznia 2023r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Podsumowanie dotychczasowych działań i nowe możliwości

Inauguracja rozpoczęła się od powitania uczestników przez przedstawicieli:

 • Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgii Pani Katrin Lange
 • Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerium Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej – Pani Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska
 • Władz samorządowych województwa Lubuskiego – Pan Tadeusz Jędrzejczak
 • Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej – Pan Jean Pierre Halkin

Prelegenci wyrazili podziękowanie dla współtwórców poprzedniej edycji oraz życzyli powodzenia w dalszej realizacji współpracy na pograniczu polsko-niemieckim, która trwa już ponad 30 lat.

Po powitaniu odbył się krótki pokaz artystyczny przygotowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, który jest jednym z beneficjentów poprzedniej edycji programu. Podczas przerwy kawowej uczestnicy mogli spróbować potraw przygotowanych przez uczniów gorzowskiej szkoły.

INTERREG VI A Brandenburgia – Polska

W drugiej części reprezentanci Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego przedstawili nowy program INTERREG VI A. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 29.11.2022r. Obszar programu to całe województwo Lubuskie po prawej stronie Odry, natomiast na lewym brzegu rzeki granicznej to odpowiednio powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta na prawach powiatu Cottbus i Frankfurt an der Oder. W programie mogą brać udział również organizacje spoza tego regionu, pod warunkiem, że ich uczestnictwo odbędzie się z korzyścią dla regionu objętego programem.

Na wsparcie polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej przeznaczono pulę pieniędzy w wysokości 88 300 000 €. Współfinansowanie projektów jest podzielone na 4 priorytety z poszczególnymi celami szczegółowymi:

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

 • Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – 8% budżetu

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

 • Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego – 10% budżetu
 • Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia – 10% budżetu

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

 • Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury – 12% budżetu
 • Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – 40% budżetu

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

 • Cel szczegółowy 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron – 10% budżetu
 • Cel szczegółowy 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie – 10% budżetu

Zmianie ulega struktura współfinansowania, tym razem partnerzy projektu muszą mieć 20% wkładu własnego, przy czym wkład własny nie musi być finansowy – może to być np. praca włożona w projekt.

Pierwszy nabór projektów już w tym roku

Rozpoczęcie pierwszego naboru projektów związanych ze wszystkimi osiami priorytetowymi jest planowane na wiosnę br. i ma trwać 4 miesiące.  W pierwszym naborze na priorytet 1: innowacyjne pograniczne przewidywana jest pula pieniędzy w wysokości prawie 4 000 000 € – czyli ponad 50% całej sumy przeznaczonej na ten priorytet w ciągu trwania programu INTERREG VI A BB – PL 2021-2027.

Po wprowadzeniu do nowej edycji programu INTERREG Brandenburgia-Polska nastąpiło zakończenie części konferencyjnej. Po przerwie obiadowej odbyła się giełda partnerstw. W ciągu trwania przerw między panelami uczestnicy mogli zapoznać się z wystawami dotyczącymi zrealizowanych projektów w ramach programu INTERREG V A BB-PL.

Więcej informacji dt. programu INTERREG Brandenburgia-Polska można znaleźć na stronie https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/.

Kontynuacja dotychczasowej współpracy oraz rozwinięcie nowych obszarów współpracy

Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim przygotowuje się do kontynuacji międzynarodowej współpracy w ramach programu INTERREG z dotychczasowymi partnerami oraz jest otwarty na dalsze możliwości współpracy zarówno z polskimi jak i niemieckimi firmami i organizacjami. Do aktywnego uczestnictwa w programie zachęcamy wszystkich naszych członków oraz sympatyków.